November 28, 2010

ความเคลื่อนไหวสมาชิกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง


ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ประชุม เมื่อวันที่ 12  พฤศจิกายน  2553    พิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ตามคำร้องขอย้ายประจำปี 2553  และได้มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ที่ 701 / 2553  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2553  และให้ไปรายงานตัวสถานศึกษาที่ได้รับย้ายภายในวันที่  19  พฤศจิกายน  2553   สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง ขอแสดงความยินดี สมาชิกสมาคมผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง   4  ราย  ที่ได้รับย้ายตามคำสั่ง ดังนี้

1.นายมนัส   ทัพไทย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่าศิษย์อุปถัมภ์)   ตำแหน่งเดิมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละมุด(ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)  ตำแหน่งในสมาคม  นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  คนปัจจุบัน,รองประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายศรีทักษิณ 

2.นายปัญญา  ทองคำสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)  ตำแหน่งเดิมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วาสนานุกูล)   ตำแหน่งในสมาคม  อุปนายก คนที่ 1 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง   

3.นายภาณุวัฒน์  เขียวนาค  ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  ตำแหน่งเดิมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์)   ตำแหน่งในสมาคม  เลขานุการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง,เลขานุการกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอุตรนคร,ดูแลเว็บไซต์สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของอำเภอนครหลวง 

4.นายถาวร  ทิพย์โสต  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์)  ตำแหน่งเดิมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแค อำเภอท่าเรือ   ตำแหน่งในสมาคม  กรรมการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง   

5.นางขวัญสุดา  วงษ์แหยม   รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา  ตำแหน่งเดิมรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  ตำแหน่งในสมาคม  กรรมการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง   

                จากการย้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียน ดังกล่าว  ผู้บริหารทุกท่านรายงานตัวในวันที่ 19  พฤศจิกายน  2553  และเดินทางเป็นทางการในวันที่  25  พฤศจิกายน 2553  ทุกคน  ทำให้โรงเรียนในอำเภอนครหลวง  มีตำแหน่งสายผู้บริหารสถานศึกษาว่าง  3  โรงเรียน  คือ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วาสนานุกูล)  โรงเรียนวัดละมุด  และตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  รอสำหรับผู้บริหารท่านใหม่ต่อไป  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษายินดีต้อนรับ  และเชิญร่วมเป็นสมาชิก  มีส่วนร่วมในพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอำเภอนครหลวง  ต่อไป

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา