March 27, 2010

สมาคมครูนครหลวงเตรียมจัดงานเปิดกล่องชอล์ค ปีการศึกษา 2553

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง ประชุมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง ณ โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) โดยรองกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครหลวง ได้เร่งรัดให้ทุกโรงเรียนเบิกจ่ายโครงการไทยเข้มแข็ง(Sp2) และเรื่องแจ้งให้ทราบ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวงได้สรุปการจัดโครงการทีเอส เทค ส่งเสริมความสามารถ ตามศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 12 นอกจากนี้สมาคมครูนครหลวง โดยนายวันชาติ ศาสตร์ศิริ นายกสมาคมหารือในที่ประชุมเตรียมการจัดงานเปิดกล่องชอล์ค ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนปีการศึกษา 2553 ของอำเภอนครหลวง เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ สร้างความสามัคคีของบุคลากรในอำเภอนครหลวง หลังจากประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง จัดงานแสดงความยินดี ผอ.สุทิน เจียมจิตรศิริพงษ์ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.ร.ร.วัดบ้านหีบ อำเภออุทัย สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

March 09, 2010

เอกสารหลักฐานการศึกษาฯ หลักสูตรแกนกลางฯ 2551

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งแนวปฎิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาสำหรับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษารายละเอียดได้ครับ  http://academic.obec.go.th/new2551/news/d/390
ที่มา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 4 สี ท่านสามารถ Download  เอกสารอื่นๆเกี่ยวกับหลักสูตรได้ครับข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา