April 08, 2010

คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู ทั้งจากการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูจะต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรม และการทำงาน อันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน ทั้งทางกาย ทางจิตหรือทางอารมณ์ ทางสังคมและทางสติปัญญา ซึ่งรวมไปถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณด้วย เพื่อให้การปฏิบัติงานของครูพัฒนาไปสู่ครูอาชีพที่มีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ให้ครบทุกด้าน ทั้งความดี ความเก่ง สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความมั่นคงทางอารมณ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูจึงควรมีคู่มือ มีแนวปฏิบัติและแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป   รายละเอียด DOWNLOAD ที่นี่

เปิด พ.ร.ฎ.ค่ารักษาพยาบาล ขรก.ใหม่ให้สิทธิเพิ่มอีก5ข้อ ใช้ร.พ.เอกชน-บำนาญเลือกหน่วยบริการได้

ประกาศ พ.ร.ฎ.ค่ารักษาาพยาบาล ขรก.ฉบับใหม่ อีก 180 วันมีผล ขยายสิทธิเพิ่ม 5 ข้อ ผู้ป่วยในรักษา เอกชนได้ ขณะที่พวกบำนาญที่ไปเป็นลูกจ้างบริษัทเลือกใช้สิทธิกับราชได้เหมือนเดิมครับ


เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการทางการแพทย์และระบบประกันสุขภาพอื่น และเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของรัฐ โดยขยายสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนให้กว้างขึ้น รวมทั้งกำหนดให้การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นการรักษาพยาบาลด้วย

นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการนำระบบการเบิกจ่ายตรงมาใช้กับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อันเป็นการลดขั้นตอนการดำเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายของรัฐ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

สำหรับพระราชกฤษฎีกาฯฉบับใหม่มีการปรับปรุงเพื่อให้สิทธิต่างๆแก่ข้าราชการหลายประการ ที่สำคัญคือ

1.คงสิทธิของข้าราชการในการได้สิทธิในการรักษาพยาบาลไว้ แม้ว่าระหว่างการรักษาพยาบาลดังกล่าวข้าราชการหรือบุคคลในครอบครัวได้พ้นสภาพความเป็นข้าราชการหรือบุคคลในครอบครัว

2.ให้สิทธิในการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับทางราชการในกรณีที่เป็นผู้ป่วยใน จากเดิมที่ต้องเป็นกรรีฉุกเฉินที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเท่านั้น

3.ให้มีสิทธิเลือกว่าจะใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ หรือใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น

4.หากสิทธิที่จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัยนั้นต่ำกว่าค่ารักษาพยาบาลในคราวนั้น ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่

5.ขยายสิทธิการรักาษาพยาบาลให้รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เช่น การฉีดวัคซีน


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ มติชนออนไลน์ วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2553
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1270379402&grpid=00&catid=
ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา