February 18, 2015

นายอำเภอนครหลวง เปิดการแข่งขันกีฬาอำเภอนครหลวง ปีการศึกษา 2557เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์  2558  เวลา 08.30 น. สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  สมาคมครูนครหลวง  และโรงเรียนในอำเภอนครหลวง ทั้ง 19  โรงเรียน  จัดการแข่งขันกีฬากรีฑาอำเภอนครหลวง ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับความอนุเคราะห์  จาก นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ   นายอำเภอนครหลวง  เป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบงบประมาณสนับสนุนการแข่งขันกีฬาจากชมรมรักษ์ชุมชน  และชมรมผู้ประกอบการท่าเรือและคลังสินค้าในอำเภอนครหลวง   จากคุณเอกพล  สุภาภรณ์เหมินทร์  จำนวน  100,000  บาท  ใช้ในการดำเนินการแข่งขันกีฬา  ซึ่งได้ดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 9 – 13  กุมภาพันธ์ 2558  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา-กรีฑา  เข้าร่วมกีฬา-กรีฑาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ระหว่างวันที่ 18 – 24  กุมภาพันธ์ 2558  ต่อไป
ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา