November 08, 2010

โรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2554 อำเภอนครหลวง

วันที่ 5  พฤศจิกายน  2553  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดงานโรงเรียนดีประจำตำบล  7,000  โรงเรียนทั่วประเทศ  ณ ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์)  อำเภอนครหลวง   นำโดย นายภาณุวัฒน์  เขียวนาค  และตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง  โรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2554 อำเภอนครหลวง สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าร่วมงานด้วย  พร้อมนี้ได้นำครูและบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) ทุกคนศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการโรงเรียนดีประจำตำบลทั่วประเทศ  สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรที่ต้องร่วมกันพัฒนาโรงเรียน  สำหรับโรงเรียนดีประจำตำบลถือว่าเป็นสถานศึกษายุคใหม่ในการปฏิรูปการศึกษารองสอง  ให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาโดยคำนึงถีงสิทธิเด็ก  จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  โดยนายชินวรณ์  บุณยเกียรติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบนโยบาย “ 6 เดือน 6 คุณภาพการศึกษา   ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2553 เมษายน 2554   สำหรับโรงเรียนดีประจำตำบล นายชินภัทร  ภูมิรัตน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า  เราจะพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลทั้งด้านปัจจัยพื้นฐาน  ด้านวิชาการ  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างครบวงจร  มีโรงเรียนดีประจำอำเภอเป็นคู่พัฒนา  เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนและให้บริการชุมชนอย่างแท้จริง 

1 comment:

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา