July 08, 2013

เชิญทุกโรงเรียนสมัครร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนวิถีพุทธคือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา อย่างบูรณาการ มีการจัดรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธโดยมีจุดเน้นคือ โรงเรียนวิถีพุทธดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น คือ มีปัญญารู้เข้าใจในทางคุณค่าแท้ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เป็นฐานการดำเนินชีวิตโดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรการพัฒนา และลักษณะโรงเรียนวิถีพุทธ เน้นการจัดสภาพทุก ๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ คือ
 ๑. สัปปุริสสังเสวะ หมายถึงการอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้ มีครู อาจารย์ดี มีข้อมูล มีสื่อที่ดี
 ๒. สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใส่ศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี
 ๓. โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี
 ๔. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ หมายถึง ความสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ถูกต้องเหมาะสม
          การจัดสภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย ด้านกายภาพ คือ อาคารสถานที่ ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม เป็นต้น ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต เช่น กิจกรรมประจำวัน กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมนักเรียนต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกำหนดหลักสูตรสถานศึกษา การจัดหน่วยการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ จนถึงกระบวนการเรียนการสอน ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติต่อกันระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน หรือครูกับครู เป็นต้น และ ด้านการบริหารจัดการ ตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ จุดเน้น การกำหนดแผนปฏิบัติการ การสนับสนุน ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาต่อเนื่อง
    อ่านต่อ 

July 06, 2013

ประวัติส่วนตัวของ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ


ประวัติส่วนตัวของ นายจาตุรนต์ ฉายแสง  รมว.ศึกษาธิการ
 • เกิดเมื่อ มกราคม พ.ศ.2499
 • คู่สมรส นางจิราภรณ์ ฉายแสง (เปี่ยมกมล)
 • twitter - chaturon
 • facebook - Chaturon Chaisang
ประวัติการศึกษา
 • มัธยมศึกษา  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอเมริกัน วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน
 • 27 กรกฎาคม 2529  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
 • 24 สิงหาคม 2531  กรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน
 • 24 กรกฎาคม 2531  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคประชาชน
 • 22 มีนาคม 2535  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคความหวังใหม่
 • 19 ตุลาคม 2535  กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • 1 มีนาคม 2538  โฆษกพรรคความหวังใหม่
 • 2 กรกฎาคม 2538  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคความหวังใหม่
 • 8 สิงหาคม 2538  ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 17 พฤษภาคม 2539  โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • 29 พฤศจิกายน 2539  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • 27 เมษายน 2542  เลขาธิการพรรคความหวังใหม่ รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
 • 6 มกราคม 2544  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย
 • 17 กุมภาพันธ์ 2544  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • 27 มกราคม 2545  รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
 • 5 มีนาคม 2545  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คนที่ 38
 • 3 ตุลาคม 2545  รองนายกรัฐมนตรี
 • 6 กุมภาพันธ์ 2548  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย
 • 11 มีนาคม 2548  รองนายกรัฐมนตรี
 • 2 สิงหาคม 2548 - 19 กันยายน 2549  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • 2 เมษายน 2549  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย
 • 13 ตุลาคม 2549  รักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
 • 30 มิถุนายน 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

July 02, 2013

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

ระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน/เครือข่าย/สหวิทยาเขต เดือน กรกฎาคม  – กันยายน 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2556
ระดับภาค กำหนดใน 4 ภูมิภาค
- ภาคใต้ จังหวัดพัทลุง วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556
- ภาคกลางและภาคตะวันออก  จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 8-10 ธันวาคม 2556
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 11-13 ธันวาคม 2556
- ภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 24-26 ธันวาคม 2556ระดับชาติ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

เกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 63 Download ได้ที่นี่


ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา