November 04, 2010

ขอแสดงความยินดี ผอ.พิทยา จันฤๅไชย ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 นายมนัส  ทัพไทย นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง และคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในอำเภอนครหลวง  ร่วมแสดงความยินดี ท่านพิทยา จันฤๅไชย ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  คนใหม่  ที่ได้ย้ายกลับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หลังจากที่ท่านไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครราขสีมา เขต 7  ประมาณปีเศษ  ขอนพเสนอประวัติของท่าน ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  พอสังเขป
วิสัยทัศน์การทำงาน  "มองโลกในแง่ดี มีความรัก รู้จักพอเพียง หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ไม่เส่แสร้งหลอกลวง สิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจัง"
วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ประวัติการรับราชการ

16 เมษายน 2514 ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว อ.พังโคน จ.สกลนคร
1 พฤษภาคม 2521 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองไฮ อ.พังโคน จ.สกลนคร
1 พฤษภาคม 2522 หัวหน้าหมวดการศึกษากิ่งอ.เต่างอย จ.สกลนคร
17 มิถุนายน 2525 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกุดจับ สปจ.อุดรธานี
7 กันยายน 2526 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอวังสามหมอ สปจ.อุดรธานี
29 เมษายน 2528 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสร้างคอม สปจ.อุดรธานี
4 มิถุนายน 2530 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอค้อวัง สปจ.ยโสธร
21 ธันวาคม 2530 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอภาชี สปจ.พระนครศรีอยุธยา
1 ตุลาคม 2534 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอลาดบัวหลวง สปจ.พระนครศรีอยุธยา
1 กุมภาพันธ์ 2536 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปอ.อุทัย สปจ.อยุธยา
23 มกราคม 2540 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปอ.ภาชี สปจ.อยุธยา
12 พฤศจิกายน 2540 ผู้ช่วยผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
16 พฤศจิกายน 2541 ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
5 พฤศจิกายน 2542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดนครนายก
7 กรกฎา2546 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดนครนายก
18 มิถุนายน 2547 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
24 ธันวาคม 2547 เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
19 กันยายน 2549 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันบุรี เขต 2
29 พฤษภาคม 2551 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
30 มีนาคม 2552 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
4 พฤศจิกายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา