June 25, 2013

การประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล เฟส 2 เริ่มแล้ว

สพฐ.กำหนดให้มีการประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล ในระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2556  โรงเรียนที่ผ่านการประเมินจะได้รับมอบโล่สำหรับโรงเรียนและมอบโล่ให้ผู้บริหารหลังประเมิน เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานครับ

สำหรับการประเมิน
โรงเรียนดี ศรีตำบล เฟส 1 ได้ทำการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ทั้งหมด 1,827 แห่ง จากจำนวนโรงเรียนดีศรีตำบล ทั้งหมด 1,926 แห่ง (1,827 + 99 แห่ง ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา เขต 3) สรุปผลได้ดังนี้

1. ผ่าน  1,688   แห่ง  (ผ่าน อย่างไม่มีเงื่อนไข 1,011 แห่ง และ ผ่าน อย่างมีเงื่อนไข  677 แห่ง)
2. ไม่ผ่าน 100   แห่ง  (ไม่ผ่าน 58  แห่ง และ ไม่ผ่าน แต่มีเงื่อนไข 42 แห่ง)
3.ไม่แจ้งข้อมูล (ติดต่อไม่ได้)  39  แห่ง

รายละเอียดหนังสือราชการ และเอกสารการประเมิน
4.รายชื่อโรงเรียน.xls

ในการประเมินมีคณะกรรมการหลายส่วนครับ ประเมินตามสภาพจริง เชิงประจักษ์ครับ  ขอให้ท่านรวบรวมข้อมูลตามแบบประเมินตามแบบครับ  ให้เวลาในการประเมินโรงเรียนครึ่งวันครับ  ประเมินประมาณ 2 โรงเรียน /วัน...

June 06, 2013

นครหลวง(พิบูล) จัดค่ายศิลปะสีชอล์ก-สีโปสเตอร์

ค่ายศิลปะสีชอล์ก-สีโปสเตอร์  
เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน  2556  โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) กลุ่มอุตรนคร  อำเภอนครหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  จัดค่ายศิลปะสีชอล์ก-สีโปสเตอร์  ตามโครงการเยาวชนสร้างสรรค์สร้างงานศิลป์  ของกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  โดยได้เชิญ นายภาณุวัฒน์  เขียวนาค  ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) เป็นประธานเปิดค่ายศิลปะสีชอล์ก-สีโปสเตอร์  เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  มีทักษะในการวาดภาพเสริมวิชาที่เรียนวิชาศิลปะ  ซึ่งจะใช้การวาดภาพต่างๆประยุกต์ได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ใช้เวลาในการอบรม  1  วัน  จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการอบรมจำนวน  300  คนเศษ  โดยมีวิทยากรให้การอบรม  4  คน ได้แก่  นายบรรจง  สาหร่าย  ครูโรงเรียนวัดปรีดาราม  นายกสมาคมครูนครหลวง,  นายสมเกียรติ  สุริยนต์   ครูโรงเรียนวัดราษฏร์บำเพ็ญ ,นายวิเชนทร์  คล้ายอ่อน  ครูโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์)  และนายจุมพล  สมภาค  ครูโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  สำหรับการอบรมครั้งนี้แม้การอบรมจะมีเวลาเพียง 1  วัน  แต่ผลงานนักเรียนที่ได้รับประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายของวิทยากร  ซึ่งวิทยากรเสนอแนะควรสนับสนุนให้จัดการอบรมเด็กที่ทักษะทางด้านศิลปะวาดภาพระดับในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา