March 02, 2016

โรงเรียนในอำเภอนครหลวงส่งใบสมัครขอรับทุนบริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด

ตามที่บริษัททีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด  ให้การสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ที่จะเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓  ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องประจำทุกปี  ตามที่แจ้งที่ประชุมแล้วนั้น  สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๕๙  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง ให้ทุกโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนขอรับทุนการศึกษา ส่งใบสมัคร  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาผลการเรียน  และสมุดบัญชีธนาคารออมสิน สาขานครหลวง  และขอให้ส่งหลักฐานการขอรับทุนการศึกษา  ภายในวันที่ ๕  เมษายน  ๒๕๕๙ ใบสมัคร  รายชื่อนักเรียนรับทุน ปีการศึกษา 2558  ส่งทาง E-Office ทางไลน์สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง   

 

สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวงทำ MOU โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

เมื่อวันที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  อำเภอนครหลวงจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนครหลวง นายมนัส ทัพไทย นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ระยะที่ ๓ โดยคณะสงฆ์อำเภอนครหลวง และหน่วยราชการในอำเภอนครหลวง จะจ้ดทุกวันพระถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา