November 28, 2010

ความเคลื่อนไหวสมาชิกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง


ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ประชุม เมื่อวันที่ 12  พฤศจิกายน  2553    พิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ตามคำร้องขอย้ายประจำปี 2553  และได้มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ที่ 701 / 2553  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2553  และให้ไปรายงานตัวสถานศึกษาที่ได้รับย้ายภายในวันที่  19  พฤศจิกายน  2553   สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง ขอแสดงความยินดี สมาชิกสมาคมผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง   4  ราย  ที่ได้รับย้ายตามคำสั่ง ดังนี้

1.นายมนัส   ทัพไทย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่าศิษย์อุปถัมภ์)   ตำแหน่งเดิมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละมุด(ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)  ตำแหน่งในสมาคม  นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  คนปัจจุบัน,รองประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายศรีทักษิณ 

2.นายปัญญา  ทองคำสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)  ตำแหน่งเดิมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วาสนานุกูล)   ตำแหน่งในสมาคม  อุปนายก คนที่ 1 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง   

3.นายภาณุวัฒน์  เขียวนาค  ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  ตำแหน่งเดิมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์)   ตำแหน่งในสมาคม  เลขานุการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง,เลขานุการกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอุตรนคร,ดูแลเว็บไซต์สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของอำเภอนครหลวง 

4.นายถาวร  ทิพย์โสต  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์)  ตำแหน่งเดิมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแค อำเภอท่าเรือ   ตำแหน่งในสมาคม  กรรมการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง   

5.นางขวัญสุดา  วงษ์แหยม   รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา  ตำแหน่งเดิมรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  ตำแหน่งในสมาคม  กรรมการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง   

                จากการย้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียน ดังกล่าว  ผู้บริหารทุกท่านรายงานตัวในวันที่ 19  พฤศจิกายน  2553  และเดินทางเป็นทางการในวันที่  25  พฤศจิกายน 2553  ทุกคน  ทำให้โรงเรียนในอำเภอนครหลวง  มีตำแหน่งสายผู้บริหารสถานศึกษาว่าง  3  โรงเรียน  คือ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วาสนานุกูล)  โรงเรียนวัดละมุด  และตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  รอสำหรับผู้บริหารท่านใหม่ต่อไป  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษายินดีต้อนรับ  และเชิญร่วมเป็นสมาชิก  มีส่วนร่วมในพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอำเภอนครหลวง  ต่อไป

โรงเรียนวัดเรือแข่ง(ประชาอุปถัมภ์) ได้รับมอบอาคารเรียน


วันที่ 26 พฤศจิกายน  2553  เวลา 10.30 น. รองศิลา  ปุยสุวรรณ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  และผู้บริหารสถานศึกษา ประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบอาคารเรียน  และสนามเด็กเล่นของโรงเรียนวัดเรือแข่ง(ประชาอุปถัมภ์)  จาก Mr.Nicholas Walker  ผู้อำนวยการโรงงานบริษัท สยามมิชลีน จำกัด  แหลมฉบัง  ซึ่งโรงเรียนวัดเรือแข่ง เป็นโรงเรียน 1  ใน 9  โครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท  บริษัทได้นำพนักงานมาปรับปรุงผนังอาคารคารเรียนเป็นคอนกรีต  ทาสีอาคารเรียน  และปรับปรุงสนามเด็กเล่น  ใช้งบประมาณกว่า 100,000  บาท  นอกจากนั้นยังได้สนับสนุนเงินพัฒนาการศึกษาอีก 50,000  บาท  ให้ ผอ.ศักดิ์ศิริ  สุภสุข  ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                สำหรับการพัฒนาอาคารสถานที่ในครั้งนี้  ยังได้รับความร่วมมือจากพนักงานบริษัท สยามมิชลีน  จำกัด แหลมฉบัง  ชมรม ฅนช่วยฅน  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  อำนวยความสะดวกระบบไฟฟ้าทั้งอาคาร  ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำนวยความสะดวกตลอดเวลาที่ลงพื้นที่ 

November 08, 2010

โรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2554 อำเภอนครหลวง

วันที่ 5  พฤศจิกายน  2553  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดงานโรงเรียนดีประจำตำบล  7,000  โรงเรียนทั่วประเทศ  ณ ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์)  อำเภอนครหลวง   นำโดย นายภาณุวัฒน์  เขียวนาค  และตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง  โรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2554 อำเภอนครหลวง สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าร่วมงานด้วย  พร้อมนี้ได้นำครูและบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) ทุกคนศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการโรงเรียนดีประจำตำบลทั่วประเทศ  สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรที่ต้องร่วมกันพัฒนาโรงเรียน  สำหรับโรงเรียนดีประจำตำบลถือว่าเป็นสถานศึกษายุคใหม่ในการปฏิรูปการศึกษารองสอง  ให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาโดยคำนึงถีงสิทธิเด็ก  จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  โดยนายชินวรณ์  บุณยเกียรติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบนโยบาย “ 6 เดือน 6 คุณภาพการศึกษา   ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2553 เมษายน 2554   สำหรับโรงเรียนดีประจำตำบล นายชินภัทร  ภูมิรัตน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า  เราจะพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลทั้งด้านปัจจัยพื้นฐาน  ด้านวิชาการ  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างครบวงจร  มีโรงเรียนดีประจำอำเภอเป็นคู่พัฒนา  เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนและให้บริการชุมชนอย่างแท้จริง 

November 04, 2010

ขอแสดงความยินดี ผอ.พิทยา จันฤๅไชย ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 นายมนัส  ทัพไทย นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง และคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในอำเภอนครหลวง  ร่วมแสดงความยินดี ท่านพิทยา จันฤๅไชย ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  คนใหม่  ที่ได้ย้ายกลับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หลังจากที่ท่านไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครราขสีมา เขต 7  ประมาณปีเศษ  ขอนพเสนอประวัติของท่าน ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  พอสังเขป
วิสัยทัศน์การทำงาน  "มองโลกในแง่ดี มีความรัก รู้จักพอเพียง หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ไม่เส่แสร้งหลอกลวง สิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจัง"
วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ประวัติการรับราชการ

16 เมษายน 2514 ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว อ.พังโคน จ.สกลนคร
1 พฤษภาคม 2521 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองไฮ อ.พังโคน จ.สกลนคร
1 พฤษภาคม 2522 หัวหน้าหมวดการศึกษากิ่งอ.เต่างอย จ.สกลนคร
17 มิถุนายน 2525 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกุดจับ สปจ.อุดรธานี
7 กันยายน 2526 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอวังสามหมอ สปจ.อุดรธานี
29 เมษายน 2528 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสร้างคอม สปจ.อุดรธานี
4 มิถุนายน 2530 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอค้อวัง สปจ.ยโสธร
21 ธันวาคม 2530 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอภาชี สปจ.พระนครศรีอยุธยา
1 ตุลาคม 2534 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอลาดบัวหลวง สปจ.พระนครศรีอยุธยา
1 กุมภาพันธ์ 2536 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปอ.อุทัย สปจ.อยุธยา
23 มกราคม 2540 หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปอ.ภาชี สปจ.อยุธยา
12 พฤศจิกายน 2540 ผู้ช่วยผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
16 พฤศจิกายน 2541 ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
5 พฤศจิกายน 2542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดนครนายก
7 กรกฎา2546 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดนครนายก
18 มิถุนายน 2547 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
24 ธันวาคม 2547 เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
19 กันยายน 2549 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันบุรี เขต 2
29 พฤษภาคม 2551 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
30 มีนาคม 2552 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
4 พฤศจิกายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา