June 16, 2010

ระเบียบใหม่ "ลูกเสือ" ผอ.ร.ร.ต้องผ่าน "วูดแบดจ์"

ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553 ซึ่งในข้อบังคับนี้ มีผลให้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียน ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ถือว่าเป็นความก้าวหน้า ในวงการลูกเสือไทย ผู้อำนวยการสถานศึกษาท่านใดยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ต้องเข้ารับการพัฒนาก่อนครับ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

June 11, 2010

สกสค. ประชุมผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. ทั่วประเทศ


เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2553 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในการเป็นประธานการประชุมสมัชชาครูเรื่อง "การสร้างขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพสมาชิก ช.พ.ค." โดยมีเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ตัวแทนสมาชิก ช.พ.ค. ทุกอำเภอทั่วประเทศ ประมาณ 2,000 คน รมว.ศธ. ได้แจ้งนโยบายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความสำคัญการสร้างขวัญและกำลังใจครู และการพัฒนาครูทั้งระบบ ได้แก่
1.การผลิต การพัฒนา และการใช้ครู ใน 10 ปีข้างหน้า จะมีครูที่เกษียณอายุราชการประมาณ 20,000 คน จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่ผลิตครูให้มีคุณภาพ พร้อมที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษารอบสอง ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทที่สำคัญในการที่จะนโบบายสู่การปฏิบัติ เตรียมจัดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของ สพฐ. และสื่อ นวัตกรรมต่างๆอำนวยความสะดวกครูและนักเรียน
2.การพัฒนาระบบค่าตอบแทน กำลังดำเนินการเกี่ยวกับ พรบ.เงินเดือน เงินเดือนครู และกองทุนพัฒนาครู
3.จัดทำโครงการพัฒนาชีวิตครู มีแนวดำเนินการ เช่น ปรับโครงสร้างหนี้ แก้ปัญหาหนี้สินครู ใช้นโยบายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับตัวแทนสมาชิก ช.พ.ค. สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 แต่ละอำเภอได้แก่
1. นางอาภรณ์ทิพย์ เอื้อประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
2. นายไพล๊อต บุศราคำ ผอ.ร.ร.หนองขนาก “ตุรงค์เรือง” อ.ท่าเรือ
3. นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผอ.ร.ร.วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) อ.นครหลวง
4. นายไพโรจน์ ประสพวงศ์ รอง ผอ.ร.ร.วัดนาค อ.บางปะหัน
5. นายปฏิญญา ไตรพรหม ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดระโสม อ.ภาชี
6. นายไพโรจน์ ท่าวัง ผอ.ร.ร.วัดมณฑลประสิทธิ์ อ.วังน้อย
7. นายชาญณรงค์ สุทธิกุล ผอ.ร.ร.วัดดอนพุดซา อ.อุทัย
8. นายสมศักดิ์ สุภาพ ผอ.ร.ร.วัดเจ้าปลุก อ.มหาราช
9. นายไพบูลย์ คล้ายวงศ์ ครู ร.ร.บ้านแพรกประชาสรรค์ อ.บ้านแพรก

รายละเอียดเพิ่มเติม  เว็บไซต์ สกสค.

June 07, 2010

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2553)

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ซึ่งจะออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2553  ซึ่งหลายท่านกำลังลังเลใจจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่  สำหรับปีนี้คงจะเป็นปีสุดท้ายที่ใช้เกณฑ์เดิม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป (อายุ 45 ปี ขึ้นไปสำหรับข้าราชการทหาร)  โดยนับถึงวันก่อนออกจากราชการ(30 กันยายน 2553)  รายละเอียดขอให้ท่านดาวน์โหลดจากลิงค์ข้างล่างนี้ครับ  ตามหนังสือ คปร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/228 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เรื่องแนวทางดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (Download เอกสารทั้งหมดคลิ๊กที่นี่)

หนังสือนำ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (รายละเอียดมาตรการฯ ) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (กำหนดการ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ขั้นตอนการดำเนินมาตรการฯ )
ตารางที่ 1-5 (กรณีต้องการเป็นไฟล์ excel)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ใบสมัคร)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (หนังสือขอระงับการลาออกฯ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (คำถาม-คำตอบ)
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/8080 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 (แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553)

ศึกษาเอกสารเพิ่มเติมที่ สำนักงาน ก.พ.  http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0001814
ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา