August 25, 2014

ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบบ้านให้นักเรียนในอำเภอนครหลวงเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30  นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้กับ เด็กหญิงปุญญิศา ปลีกกล่ำ นักเรียนชั้น ป.2  รร.วัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)  กลุ่มอุตรนคร อ.นครหลวง หลังที่ 22  และส่งมอบบ้านให้กับ เด็กชายกษิดิ์เดช สำราญอยู่ นักเรียนชั้น ป.2 รร.วัดเรือแข่ง  กลุ่มศรีทักษิณ อ.นครหลวง ตามโครงการ "จิตอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัย" หลังที่ 23  ของสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โรงเรียนในอำเภอนครหลวง บริษัท ห้างร้าน  พร้อมกันนี้ ได้มอบข้าวของเครื่องใช้พร้อมเงินบริจาคให้กับครอบครัวของนักเรียนอีกด้วย

August 17, 2014

ศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอนครหลวง จัดกิจกรรมวันอาเซียน ปี 2557


วันที่ 8  สิงหาคม 2557 นายบุญส่ง  กลิ่นสวาทหอม  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนครหลวง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันอาเซียน ณ โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) ซึ่งเป็นศูนย์อาเซียนศึกษาของอำเภอนครหลวง ได้จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558  ได้แก่ การแข่งขัน   1.ตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียน  2.การวาดภาพแสดงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของอาเซียน  3.การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับอาเซียน  และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 10 ประเทศในอาเซียน ให้นักเรียนและผู้ร่วมงานเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน แยกเป็น 10 ฐานการเรียนรู้ ในแต่ละฐานการเรียนรู้มีรางวัลให้สำหรับผู้รวมกิจกรรมที่ตอบคำถามถูกต้องเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน  ผู้ร่วมกิจกรรม มีนักเรียน คณะครู ในอำเภอนครหลวงเข้าร่วมกิจกรรม

บริษัท ทีเอสเทค (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนการศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2557เมื่อวันที่ 29  กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00 น. นายยาสุโนริ  ซาคุไร  ประธานบริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด)  เป็นประธานมอบทุนการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  นักเรียนในเขตอำเภอนครหลวง  จำนวน 75  ทุน  ทุนละ 2,500  บาท  ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยนายมนัส  ทัพไทย  นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  กล่าวรายงานและขอบบริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด)  ที่มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในอำเภอนครหลวงต่อเนื่องทุกปี สำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และการแสดงในการมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา