August 26, 2010

ข้าราชการบรรจุใหม่สำนักงานเลขาวุฒิสภาออกค่ายอาสา โรงเรียนวัดตะโหนดฯ

             เมื่อวัน เสาร์ ที่ 21 สิงหาคม 2553 นายวิทยา ผิวผ่อง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายธำรง แก้วเล็ก ผอ.สพท.พระนครสรีอยุธยา เขต 1 นายศิลา ปุยสุวรรณ รอง ผอ.สพท.พระนครสรีอยุธยา เขต 1 นายเรวัต อัมพวานนท์ นายอำเภอนครหลวง ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอนครหลวง หัวหน้าหน่วยงานในอำเภอนครหลวง ประชาชน ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเลขาวุฒิสภาบรรจุใหม่ ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดตะโหนด(ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) โดยการนำของท่านเกศสิณี แขวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา ท่านนวรัตน์ พิมเสน รองเลขาธิการวุฒิสภา สำหรับการออกค่ายอาสาในครั้งนี้ พัฒนาโรงเรียนวัดตะโหนดฯ ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2553 ผอ.ชุลี รุ่งพานิช ผอ.ร.ร.วัดตะโหนดฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดูแลข้าราชการที่เข้าค่ายอาสาจากชุมชนอย่างดียิ่ง
         นอกจากนี้ นายวิทยา ผิวผ่อง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ยังได้มอบต้นยางนาแก่ตัวแทนชุมชนในอำเภอนครหลวง ตามโครงการปลูกต้นยางนาถวายในหลวง แห่งละ 84 ต้น ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน ทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา