August 09, 2010

อบรมผู้บริหารยุคใหม่ไทยเข้มแข็ง สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพท.พระนครศรีอยธยา เขต 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โดยจัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 13 สิงหาคม 2553 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 13 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศึกษาดูงานโรงเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ณ จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษารอบสองของกระทรวงศึกษาธิการ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง ได้รวบรวม PowerPoint สรุปความรู้จากการบรรยายของวิทยากร จากชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านบริหารการศึกษา (Self-Learning Toolkits) Module 1 - 9 สามารถ Download ได้ครับ

สำหรับเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจจะลงให้ในโอกาสต่อไป
Module 1 การวิเคราะห์บริบท ความท้าทายของการบริหารการศึกษาในอนาคต

Module 2 การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

Module 3 การนำองค์การและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา

Module 4 การวางแผนและการกำหนดยุทธศาสตร์

Module 5 การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

Module 6 การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Module 7 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

Module 8 การควบคุม การวัดประเมิน และการจัดการความรู้

Module 9 การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

Module 9-1 SWOT Analysis for Best Practice

ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านบริหารการศึกษา ของ ก.พ.ร.

1 comment:

  1. ได้ความรู้ และเป็นประโยชน์มากครับ

    ReplyDelete

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา