August 17, 2014

ศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอนครหลวง จัดกิจกรรมวันอาเซียน ปี 2557


วันที่ 8  สิงหาคม 2557 นายบุญส่ง  กลิ่นสวาทหอม  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนครหลวง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันอาเซียน ณ โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) ซึ่งเป็นศูนย์อาเซียนศึกษาของอำเภอนครหลวง ได้จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558  ได้แก่ การแข่งขัน   1.ตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียน  2.การวาดภาพแสดงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของอาเซียน  3.การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับอาเซียน  และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 10 ประเทศในอาเซียน ให้นักเรียนและผู้ร่วมงานเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน แยกเป็น 10 ฐานการเรียนรู้ ในแต่ละฐานการเรียนรู้มีรางวัลให้สำหรับผู้รวมกิจกรรมที่ตอบคำถามถูกต้องเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน  ผู้ร่วมกิจกรรม มีนักเรียน คณะครู ในอำเภอนครหลวงเข้าร่วมกิจกรรม

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา