January 17, 2013

วันครูอำเภอนครหลวง - ราตรีหญ้าแพรก ครั้งที่ 33 ปี 2556

images by free.in.th

วันที่ 16  มกราคม  2556  สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  จัดงานวันครูแห่งชาติ
ของอำเภอนครหลวง  ณ โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"  โดยได้เชิญนายพันธุ์เลิศ มีวุฒิสม นายอำเภอนครหลวง เป็นประธานและมอบรางวัลครู  โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีวัติ สมัครประโคน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ร่วมงานและแสดงความยินดีครูที่ได้รับวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ  มีข้าราชการครูในประจำการ นอกประจำการ และผู้มีเกียรติร่วมงาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกสค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุรุสภา และครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอนครหลวงร่วมสนับสนุน การจัดงานงานวันครูของอำเภอนครหลวง มีกิจกรรม ดังนี้
          1. กิจกรรมทางศาสนา  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
          2. พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตนการกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
          3. ยกย่อง เชิดชูครู ผู้บริหารที่ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น มอบเกียรติบัตรรางวัล"ครูดีศรีนครหลวง", "รางวัลหนึ่งแสนครูดี"  ครูไม่มีวันลาในรอบปี 2555 ,รางวัลครูที่ร่วมบรรเลงดนตรีไทยทั้งครูในประจำการและนอกประจำการ รวมทั้งครู-ผู้บริหารที่ได้รับวิทยฐานะในระดับต่างๆ
          4. ภาคบ่าย- ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคีระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา
          5. ตอนเย็น-ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปจัดงานรื่นเริง สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  จัดงานราตรีหญ้าแพรก ครั้งที่ 33 ประจำปี 2556  โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงาน ครูบำนาญ พ่อค้า ประชาชนร่วมงาน

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา