September 08, 2010

อบรมนักเรียนแกนนำป้องกันเอดส์และเพศศึกษา โรงเรียนในอำเภอนครหลวง


วันที่ 6 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. รองสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันเอดส์และเพศศึกษา ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวงและสมาคมครูนครหลวง เป็นคณะทำงานพัฒนากลไกป้องกันเอดส์ที่ยั่งยืนในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาในอำเภอนครหลวง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนให้ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและตระหนักในการประเมินความเสี่ยง และการเข้าถึงถุงยางอนามัย การป้องกันเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในโรงเรียน โดยกำหนดอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันเอดส์และเพศศึกษา จำนวน 600 คน ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน การอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2553 โดยมีนักเรียน ชั้น ป.5-6 จำนวน 350 คน และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2553 นักเรียนชั้น ม.1-3 จำนวน 250 คน   ณ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีโดยใช้วิทยากรครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอนครหลวงทั้งหมด

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา