February 10, 2010

การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มาตรการไทยเข็มแข็ง 2555

เมื่อวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2553 ผมได้เข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และการบริหารจัดการงบประมาณโครงการโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการบริหารจัดการงบประมาณโครงการโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้น ภายใต้โครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี จึงนำเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มาตรการไทยเข็มแข็ง 2555 มาฝากครับ ตามรายละเอียด powerpoint ที่เตรียมมาให้ครับ

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา