January 26, 2010

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอำเภอนครหลวง จัดงานวันครู พ.ศ. 2553

วันที่ 16 มกราคม 2553 นางสาวสุนทรี ดิษฐลักษณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีทักษิณ ประธานจัดงานวันครูอำเภอนครหลวง โดยมีผู้ร่วมงาน ได้แก่ นายอำเภอนครหลวง นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ครูบำนาญ ครู และผู้ร่วมงานจำนวนมาก โดย นายเรวัต อัมพวานนท์ นายอำเภอนครหลวง ให้เกียรติให้โอวาท แก่ครู และผู้ร่วมงาน ในวันครู โดยได้รับงบประมาณในการจัดงาน จากสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู และ จาก สกสค.

สำหรับในภาคกลางคืนสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวงจัดงานราตรีหญ้าแพรก ครั้งที่ 30 นายสมพร โพธิ์ย้อย ประธานจัดงาน ได้รับความอนุเคราะห์รางวัลโต๊ะ และผู้ร่วมงานจากผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอนครหลวง มีผู้ร่วมงานเหนียวแน่เช่นเดิม

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา