December 05, 2009

ประวัติสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง

สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง ได้เริ่มจัดตั้งชมรมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวงในปี พ.ศ. 2546 สมัยหัวหน้าณรงค์ สุทธิศาสตร์ เป็นหัวหน้ากลุ่ม ส่งเสริมประสิทธิภาพนครหลวง เนื่องจาก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานประถมศึกษาอำเภอ สำนักงานประถมศึกษา จังหวัดยุบไป โดยให้โรงเรียน สถานศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกิดช่องว่างในการติดต่อประสานงาน ผู้บริหารโรงเรียนในนครหลวง จึงได้รวมกลุ่มจัดตั้งชมรมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง โดยมีการส่งเสริม ช่วยเหลือสมาชิกทั้งในด้านวิชาการ การบริหารงาน และทั่วไป จากเริ่มแรกมีผู้บริหารเป็นสมาชิก เพียงไม่กี่คน ในที่สุดสมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าชมรม สมาชิกมีความเข้มแข็งพอ จึงได้รวมกลุ่มจัดตั้งสมาคม ผู้บริหาร สถานศึกษานครหลวง โดยสมาชิกชมรมมอบหมายให้ นายจำเนียร คุณเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง / นายเฉลียว พุ่มฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดมาบพระจันทร์ / นายมนัส ทัพไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละมุด / นายศักดิ์ศิริ สุภสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเรือแข่ง และนายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วาสนานุกูล) ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอนครหลวง เป็นผู้รวมรวมเอกสาร จัดทำคำขอ เป็นผู้เริ่มก่อตั้งสมาคม และส่งเอกสารหลักฐานขอจดทะเบียนสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา นครหลวง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 และได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนสมาคมได้ เมือเดือนสิงหาคม 2549 กว่าจะอนุมัติเป็นเวลา 1 ปี
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง ” ย่อว่า สบ . นล . เรียกเป็นภาษาอังกฤษ NAKORNLUANG SCHOOL ADMINISTRATOR ASSOCIATION ย่อว่า NSAA ได้จัดทำเว็บไซต์สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง ที่อยู่ http://school.obec.go.th/nsaa โดยมอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) ออกแบบ / ดูแล ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของสมาคม และติดต่อประสานทุกโรงเรียนในอำเภอนครหลวง

เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูปปราสาทนครหลวง มีอักษรย่อ “ นล ” และชี่อสมาคมภายในดอกบัว

ปัจจุบันสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) มีผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอนครหลวง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในอำเภอนครหลวงทุกโรงเรียนเป็นสมาชิก ดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ดังนี้

1.เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการ ศึกษา และวิชาชีพครู
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีความก้าวหน้าในวิชาชีพการบริหารสถานศึกษา
3.ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามของผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับและชื่นชมในสังคมทั่วไป
4.ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่สมาชิกและสังคมทั่วไป
5.ประสานสัมพันธ์ และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งระบบ
6.ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
7.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
8.ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียดและสนุกเกอร์

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา