August 12, 2013

8 สิงหาคม เปิดศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอนครหลวง


วันที่ สิงหาคม  2556  เวลา  09.00  น.  นายบุญส่ง  กลิ่นสวาทหอม  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนครหลวง  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอนครหลวง ตามที่โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  ให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาของอำเภอนครหลวง  ตั้งแต่วันที่  26  มีนาคม  2556   โรงเรียนได้ปรับปรุง พัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา จัดการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต และงบประมาณจากทางโรงเรียน  ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนในโรงเรียน  ในอำเภอนครหลวง  และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต กำหนดเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาพร้อมกันทั้งระดับอำเภอและระดับกลุ่ม  ในวันที่  8  สิงหาคม  2556  โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายปรีวัตร  สมัครประโคน และคณะผู้ตรวจเยี่ยมจาก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอนครหลวง  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  ผู้ปกครองนักเรียนร่วมงาน การนำเสนอขอเชิญชมวีดีทัศน์
No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา