June 06, 2013

นครหลวง(พิบูล) จัดค่ายศิลปะสีชอล์ก-สีโปสเตอร์

ค่ายศิลปะสีชอล์ก-สีโปสเตอร์  
เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน  2556  โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) กลุ่มอุตรนคร  อำเภอนครหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  จัดค่ายศิลปะสีชอล์ก-สีโปสเตอร์  ตามโครงการเยาวชนสร้างสรรค์สร้างงานศิลป์  ของกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  โดยได้เชิญ นายภาณุวัฒน์  เขียวนาค  ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) เป็นประธานเปิดค่ายศิลปะสีชอล์ก-สีโปสเตอร์  เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  มีทักษะในการวาดภาพเสริมวิชาที่เรียนวิชาศิลปะ  ซึ่งจะใช้การวาดภาพต่างๆประยุกต์ได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ใช้เวลาในการอบรม  1  วัน  จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการอบรมจำนวน  300  คนเศษ  โดยมีวิทยากรให้การอบรม  4  คน ได้แก่  นายบรรจง  สาหร่าย  ครูโรงเรียนวัดปรีดาราม  นายกสมาคมครูนครหลวง,  นายสมเกียรติ  สุริยนต์   ครูโรงเรียนวัดราษฏร์บำเพ็ญ ,นายวิเชนทร์  คล้ายอ่อน  ครูโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์)  และนายจุมพล  สมภาค  ครูโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)  สำหรับการอบรมครั้งนี้แม้การอบรมจะมีเวลาเพียง 1  วัน  แต่ผลงานนักเรียนที่ได้รับประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายของวิทยากร  ซึ่งวิทยากรเสนอแนะควรสนับสนุนให้จัดการอบรมเด็กที่ทักษะทางด้านศิลปะวาดภาพระดับในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา