June 25, 2013

การประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล เฟส 2 เริ่มแล้ว

สพฐ.กำหนดให้มีการประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล ในระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2556  โรงเรียนที่ผ่านการประเมินจะได้รับมอบโล่สำหรับโรงเรียนและมอบโล่ให้ผู้บริหารหลังประเมิน เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานครับ

สำหรับการประเมิน
โรงเรียนดี ศรีตำบล เฟส 1 ได้ทำการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ทั้งหมด 1,827 แห่ง จากจำนวนโรงเรียนดีศรีตำบล ทั้งหมด 1,926 แห่ง (1,827 + 99 แห่ง ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา เขต 3) สรุปผลได้ดังนี้

1. ผ่าน  1,688   แห่ง  (ผ่าน อย่างไม่มีเงื่อนไข 1,011 แห่ง และ ผ่าน อย่างมีเงื่อนไข  677 แห่ง)
2. ไม่ผ่าน 100   แห่ง  (ไม่ผ่าน 58  แห่ง และ ไม่ผ่าน แต่มีเงื่อนไข 42 แห่ง)
3.ไม่แจ้งข้อมูล (ติดต่อไม่ได้)  39  แห่ง

รายละเอียดหนังสือราชการ และเอกสารการประเมิน
4.รายชื่อโรงเรียน.xls

ในการประเมินมีคณะกรรมการหลายส่วนครับ ประเมินตามสภาพจริง เชิงประจักษ์ครับ  ขอให้ท่านรวบรวมข้อมูลตามแบบประเมินตามแบบครับ  ให้เวลาในการประเมินโรงเรียนครึ่งวันครับ  ประเมินประมาณ 2 โรงเรียน /วัน...

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา