May 13, 2010

กิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก ปีการศึกษา 2553

      วันที่ 11 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น. ผอ.ธำรง แก้วเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน “เปิดกล่องชอล์ก” ซึ่งสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวงและสมาคมครูนครหลวงร่วมกันจัดโครงการ เพื่อแจ้งนโยบายทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และหน่วยงานต้นสังกัด และสร้างปฏิสัมพันธ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายอำเภอนครหลวง โดยรองศิลา ปุยสุวรรณ รอง ผอ.สพท.อย.1 ดูแลการจัดการศึกษาอำเภอนครหลวงได้แจ้งแนวการดำเนินการการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2553  หลังจากนั้นมีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์สร้างความสามัคคีระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอนครหลวง  กลางวันรับประธานอาหารร่วมกัน  เป็นโครงการใหม่ที่ทั้ง 2 สมาคมร่วมกัน  และนายวันชาติ  ศาสตร์ศิริ  นายกสมาคมครูนครหลวงยังได้ประชาสัมพันธ์ ให้ครูสมัครมากๆ  เราจะได้ร่วมกันพัฒนานักเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในอำเภอนครหลวงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา