January 17, 2015

สมาคมผู้บริหาร-สมาคมครูนครหลวงจัดงานวันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2558

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2558 " เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ "
เมื่อวันที่  16  มกราคม 2558  เวลา 09.00 น. สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง และสมาคมครูนครหลวง ได้จัดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  โดยได้รับเกียรติจาก สจ.วันชัย  รักษาสกุล  สมาชิกสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตอำเภอนครหลวง  เป็นประธาน นายมนัส  ทัพไทย สมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง  ได้อ่านสารของคุรุสภา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม 2558  กิจกรรมในวันครูแห่งชาติของอำเภอนครหลวงมีกิจกรรมหลายอย่าง ได้แก่ กิจกรรมทางศาสนาถวายภัตตาหารเพลแด่ประสงฆ์  พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  โดยมีพิธีปฏิญาณตน การกล่าวระลึกถึงพระคุณของครู  มอบเกียรติบัตรยกย่องครู เช่น หนึ่งแสนครูดี ครูดีศรีนครหลวง  ครูไม่มีวันลา ประจำปี 2557  นอกจากนี้ประธานยังได้ติดช่อดอกไม้แสดงความยินดีครูที่ได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ ในปี 2557 และให้โอวาทแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในโอกาสวันครู กิจกรรมในช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู แข่งขันฟุตบอล  วอลเลย์บอล  และกีฬาเปตอง  และจัดงานราตรีหญ้าแพรก ครั้งที่ 35 ในตอนเย็น  สำหรับงานวันครู ได้รับเกียรติจากหัวหน้าหน่วยงานในอำเภอนครหลวง  หน่วยงานทางการศึกษาของอำเภอนครหลวง คณะครูจากทุกโรงเรียนในอำเภอนครหลวง    

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา