June 09, 2014

สพป.อย.๑ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อวันที่ ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ผอ.ภิรมย์  นันทวงค์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชุมโรงเรียนในอำเภอนครหลวง  เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีแนวทาง หรือวิธีการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามความเหมาะสมของโรงเรียนโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการสอบ O-NET และ NT เป็นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ของโรงเรียนที่วิเคราะห์ว่าแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ละสมรรถนะอยู่ในพื้นที่คุณภาพใด  จัดทำโครงการพัฒนา / ปรับปรุง  ตามข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการ  จำนวน  ๓๘  คน  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

No comments:

Post a Comment

ข่าวการศึกษา อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวการศึกษา